Privacy statement

Verwerkingsverantwoordelijke en toepasselijkheid

Om diensten aan te kunnen bieden, de dienstverlening te kunnen verbeteren en om met u te kunnen communiceren, verwerken wij persoonsgegevens.

Als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG geldt Dreef Beheer B.V., gevestigd te Velsen, kantoorhoudende te (1947 HK) Beverwijk aan de Beijneslaan 169 A, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 34017131, hierna te noemen: “Dreef”

Dreef respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die aan Dreef worden verstrekt of anderszins worden verkregen vertrouwelijk worden behandeld.

Dreef hanteert dit privacy statement, waarmee uitvoering wordt gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Dreef verwerkt.

Dit privacy statement is van toepassing indien u een overeenkomst sluit met Dreef, u gebruik maakt van de diensten van Dreef, u de website(s) van Dreef bezoekt, wanneer Dreef contact met u heeft en indien Dreef op andere wijze persoonsgegevens van u heeft verkregen in het kader van haar dienstverlening.

Dit privacy statement is vastgesteld op 16 augustus 2022 en vervangt alle eventuele eerdere versies van dit privacy statement.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Dreef verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de
website of die door de betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • Voor- en achternaam
 • Adres en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over activiteiten op onze website
 • Overige (herleidbare) persoonsgegevens die door u worden verstrekt in het kader van
  de dienstverlening

De bovengenoemde persoonsgegevens verwerkt Dreef omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derden aan ons kenbaar zijn gemaakt of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Doel verwerking persoonsgegevens

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden door Dreef uitsluitend verwerkt voor het
doel waarvoor Dreef de gegevens heeft verkregen. Dreef verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de navolgende doeleinden:

 • het in behandeling nemen van vragen en klachten;
 • het verwerken van sollicitaties;
 • het onderhouden van contact met de betrokkene(n);
 • het bijhouden van statistieken over het bezoek aan de website(s);
 • het verwerken van Cookies;
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • in geval van overdracht van de activiteiten van Dreef aan een derde ten behoeve van het kunnen nakomen van de gesloten overeenkomsten en de continuering van het verlenen van eventueel overeengekomen diensten.

Verstrekte persoonsgegevens die niet noodzakelijk of relevant zijn voor de dienstverlening zullen niet worden verwerkt door Dreef.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden door Dreef uitsluitend verwerkt op basis
van de hierna te noemen gronden (als bedoeld in artikel 6 AVG):

 • uitvoering van een overeenkomst;
 • voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • verkregen toestemming van betrokkene(n);
 • gerechtvaardigd belang.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dreef deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening. Dit met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Dreef.

Met een derde partij die namens en in opdracht van Dreef uw persoonsgegevens verwerkt, worden indien nodig afspraken gemaakt over onder andere beveiliging om te garanderen dat uw persoonsgegevens goed beschermd worden en/of wordt een verwerkersovereenkomst gesloten, waardoor die derde partij eveneens gehouden is naleving van de AVG.

Door Dreef ingeschakelde derde partijen die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG (bijvoorbeeld een accountant).

Dreef kan daarnaast uw persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder, politie, justitie, de gemeente of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Beveiliging persoonsgegevens

Dreef hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen en om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Indien Dreef gebruik maakt van diensten van derde partijen (bijvoorbeeld een ICT-provider of IT-leverancier) zal Dreef voor zover nodig en vereist met deze partijen afspraken maken over onder andere afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Dreef bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de verwerking dan wel vereist is op grond van wet- en regelgeving.

Dreef bewaart de administratie gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

Dreef bewaart de overige gegevens in beginsel gedurende 48 maanden na het laatste contact dan wel zoveel langer als de wettelijke bewaartermijn geldt, tenzij u eerder een verzoek indient om deze te verwijderen.

Ook voor een eventuele nieuwsbrief geldt dat u te allen tijde kunt aangeven dat u deze niet (meer) wenst te ontvangen.

Privacy rechten van betrokkenen

De betrokkene heeft verschillende (privacy)rechten, waaronder wordt begrepen:

 • a. recht op informatie (ontvangst privacyverklaring)
 • b. recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke)
 • c. recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens)
 • d. recht van verzet
 • e. recht op dataportabiliteit
 • f. recht op vergetelheid
 • g. recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens
 • h. recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

U kunt aan Dreef een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming richten via de in dit privacy statement vermelde contactgegevens.

Bij een verzoek tot aanpassing of verwijdering van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Dreef, kan dit tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) de diensten van Dreef. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van Dreef.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Dreef aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledig uitvoering kan geven (bijvoorbeeld wettelijke bewaartermijnen). Dreef neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u wordt gedaan, kan Dreef u ter verificatie vragen om een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs (met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer).

Social media

Dreef maakt gebruik van social media (te weten LinkedIn en facebook). Dreef houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico en het is dan ook raadzaam het privacy statement van deze derde partijen te raadplegen voordat u gebruik maakt van de diensten van deze derde partijen.

Indien u persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy vragen.

Statistieken en cookies

Dreef maakt gebruik van cookies. Mogelijk worden gebruiksgegevens op een later moment gebruikt om de prestaties van de website te verbeteren. De gebruiksgegevens die hiervoor worden gebruikt zijn geanonimiseerd en worden niet door Dreef verkocht aan derden.

Aanpassing privacy statement

Dreef behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website(s) van Dreef gepubliceerd.

Vragen & contact

Bij vragen, opmerkingen of klachten over dit privacy statement en de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Dreef via de navolgende contactgegevens:

Dreef Beheer B.V.
E-mailadres: info@dreefbeheer.nl
Bezoekadres: Beijneslaan 169 A, 1947 HK Beverwijk
Telefoonnummer: +31 (0) 85 4879180

Indien u een klacht heeft kunt u zich ook richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens.